APAC KANSAS, INC. SHEARS DIVISION

Box 159
Wellington, Kansas 67152
Phone: 620-326-8955